Polityka prywatności

 

Od 25 maja 2018 roku   obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Jest to dokument, który ma przede wszystkim ma pozwolić każdemu w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informację o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać w egzekwowaniu prawa do ich jak najlepszej ochrony.

Firma Armet Bis Sp. z o.o. przetwarza dane z wykorzystaniem odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych aby zapewnić  bezpieczeństwo danych osobowych.

Informujemy  w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy  dane osobowe oraz w  jaki sposób  można realizować przysługujące  prawa zgodnie z RODO.

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Administrator danych Armet Bis  Sp. z o.o. 

Adres siedziby: ul. Morska 174; 81-222 Gdynia

Cele przetwarzania ·   zawarcie i wykonywanie umowy o współpracy , dostawy

·   wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

·   zapewnianie bezpieczeństwa na terenie zakładu produkcyjnego administratora , w tym bezpieczeństwa informacji,

 

Podstawy prawne przetwarzania ·   niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania zawartych umów

·   wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów np. prawa cywilnego, prawa  podatkowego i ustawy o rachunkowości

·   prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. zapewnianie bezpieczeństwa na terenie obiektów administratora, zarządzanie mieniem powierzonym,dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji

·   zgoda na wykorzystanie danych osobowych, gdzie treść zgody będzie kazdorazowo okreslała cele administratora

Odbiorcy danych ·  np. banki, instytucje, podwykonawcy  lub firmy współpracujące w ramach umów montażowych

·  kancelarie prawne

Prawa związane z przetwarzaniem danych ·   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo uzyskania ich kopii

·   prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą ma prawo do usunięcia danych kiedy nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

·   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

·   prawo do przenoszenia danych osobowych

·   prawo do sprostowania danych, w każdym momencie osoba informuje spółkę o zmianie swoich danych

·   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

·   jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Szczegółowe informacje uzupełniające dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników 

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem, Pani/Pana danych osobowych jest Armet Bis Sp. z o.o. i  w dalszej części tej informacji  będzie nazywany   „Administratorem”.

Nazwa administratora

Adres pocztowy:  ul. Morska 174, 81-222 Gdynia

Adres korespondencyjny: Szemudzka 1, 84-217 Jeleńska Huta

Adres email:  bok@armetbis.pl

Numer telefonu:  58 676-14-58

NIP: 958-13-26-008, REGON: 191937879

 

Z dniem wejścia w życie RODO, Armet Bis Sp. z o.o. wyznacza osobę którą należy informować   o przypadkach potencjalnego naruszenia ochrony danych osobowych  :

 1. dane kontaktowe:

Tel: 601-356-666;  adres email: it@armetbis.pl

 

 1. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Administrator  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w   celach związanych z wykonaniem umowy o współpracy, w tym przede wszystkim:

 • zawarcie i wykonywanie umowy o współpracy, dostawy
 • wykonywanie obowiązków wynikających z Kodeksu Cywilnego,
 • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości,
 • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie obiektów zleceniodawcy, w tym bezpieczeństwa informacji,

 

 1. Przez jaki okres będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zawarte w umowie o współpracy, dostawy , fakturach,  rozliczeniach  będą przechowywane jak niżej:

– dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.

– Inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o współpracy, dostawy.

 

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 2. przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,

podatkach (ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa), rachunkowości (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),

 1. prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. zapewnianie bezpieczeństwa na terenie placówek zleceniodawcy,

 

Obowiązek podania danych

Obowiązek podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt. 3 lit. a) powyżej

 

Poza tym podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

 

 1. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane  (instytucjom, kontrahentom, firmom montażowym) Przekazywanie danych będzie w tym przypadku ograniczone do danych takich jak imię i nazwisko, zakres prac zleconych zgodnie z uprawnieniami.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu zleceniodawcy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze zleceniodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

 1. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

 

Ma Pani/Pan także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną – w takim zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zleceniodawcy.

 

 

Informujemy, że Armet Bis Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

 

 

Nos clients

Notre atout est le grand nombre de commandes réalisées sur le territoire de tout le pays. Chaque client est important pour nous et l’objectif de notre entreprise est de le satisfaire par les effets de notre travail. Nous espérons que vous aussi ferez partie du groupe des clients de l’entreprise Armet Bis qui ne cesse de s’agrandir. Nous vous garantissons des conditions attractives de coopération ainsi qu’un traitement individuel de chaque commande.

(Polski) Port lotniczy
(Polski) Alexander
(Polski) ATC Cargo
(Polski) NDI